Tel:  0597-531088

Email: info@ewgs.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht (opdrachtgever)

EWGS: Eerste Winschoter Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf B.V. (hierna te noemen EWGS), gevestigd Oude Laan 17, 9695VP  Bellingwolde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 94036667, de rechtspersoon die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de klant werkzaamheden uitvoert (opdrachtnemer).

Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.

Object: het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op  alle (rechts) handelingen van EWGS zoals offertes, overeenkomsten en aanvaardingen van opdrachten.

2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met EWGS voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing indien de klant de toepasselijkheid ervan in eerdere overeenkomsten met EWGS heeft aanvaard.
2.3 De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige (rechts)handelingen en overeenkomsten met EWGS.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Voor zover een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of een onderdeel ervan,  nietig of vernietigbaar zijn, blijven overige bepalingen geldig. EWGS en klant zullen dan overleggen om de nietige bepaling(en) te vervangen, overeenkomstig doel en strekking van deze algemene voorwaarden, zodanig dat de nieuwe bepaling zo weinig mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.
2.6 Als de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden onduidelijk is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

Artikel 3 Offerte

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte wordt vermeld.

3.2 Indien de aanvaarding door de klant (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is EWGS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EWGS schriftelijk anders aangeeft.

3.3 Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht EWGS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs. 

Artikel 4 Opdrachtbevestiging

4.1 Nadat door EWGS de inhoud van de overeenkomst schriftelijk of mondeling is bevestigd mag EWGS ervan uitgaan, dat de klant zich volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de klant binnen 8 dagen na ontvangst van de bevestiging EWGS schriftelijk ervan af ziet

4.2 Uitsluitend de voorwaarden (waaronder de omschrijving van de werkzaamheden), gesteld op de opdrachtbevestiging, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.

4.3  Bij eenmalige werkzaamheden wordt de klant geacht met de opdrachtbevestiging akkoord te zijn doordat hij schriftelijk heeft verklaard akkoord te gaan of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.


Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
5.1 Wijzigingen van wat volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen, zijn voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen nader schriftelijk zijn overeengekomen.

5.2Wijzigingen in de opdrachtbevestiging, al dan niet op verzoek van klant of bevoegde instanties, kunnen gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs en of termijn van uitvoering. EWGS zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst prijs en termijn van uitvoering. De klant is verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan EWGS te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de klant ter zake van de met EWGS gesloten overeenkomst. EWGS is ten aanzien van de eventueel hieruit voortvloeiende vertraging nooit aansprakelijk jegens de klant.
5.3 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan EWGS een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben. EWGS is dan niet aansprakelijk voor enige als gevolg daarvan door de klant geleden schade van. Problemen voortkomend uit de wijzigingen, zijn altijd voor rekening en risico van de klant. 

Artikel 6 Verplichtingen van de klant

6.1 De klant moet EWGS tijdig alle informatie te verstrekken, welke EWGS voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. De offerte is gebaseerd op door de klant verstrekte informatie, waarbij EWGS mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.

6.2 De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan EWGS verstrekte informatie, ook als deze van derden afkomstig is.

6.3 De klant zorgt ervoor dat EWGS tijdig kan beschikken:- over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld vergunningen en ontheffingen);- over het gebouw, het terrein of het water, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd; - over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, gereedschap en hulpmiddelen; - over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

6.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EWGS zijn verstrekt heeft EWGS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van EWGS - bij de klant in rekening te brengen. 

Artikel 7 Onder aanneming

7.1 EWGS zal slechts met schriftelijke toestemming van de klant de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazenwas werkzaamheden en/of eenmalige werkzaamheden.

7.2 EWGS zal de klant op de hoogte stellen indien glazenwas werkzaamheden en/of eenmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht.

 Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst

8.1 De werkzaamheden zullen overeenkomstig de opdrachtbevestiging (veelal geaccordeerde offerte) worden uitgevoerd.

8.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan EWGS, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Dit is echter uitsluitend toegestaan, indien EWGS tenminste een vergelijkbare kwaliteit garandeert én de afwijkingen aan de klant worden medegedeeld.
8.3 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat blijvende afwijkingen van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijk zijn, en die afwijkingen zodanig zijn dat dit gepaard gaat met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

8.4 Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen - behalve christelijke of nationale feestdagen - van maandag tot en met vrijdag. Hiervan kan worden afgeweken als naar oordeel van de klant of van EWGS plotseling intredende bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken.

 Artikel 9 Contractnaleving en controle

9.1 Wanneer gedurende de looptijd van de overeenkomst door de klant geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is, of als de klant aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteit normerings- en -controlesysteem constateert, dat het resultaat van de uitvoering van de werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de klant EWGS direct, maar uiterlijk binnen 14 dagen na constatering schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking(en).

9.2 Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:

a: een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;

b: een redelijke termijn waarbinnen EWGS de geconstateerde afwijking dient te herstellen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

9.3 Afwijking(en) betreffende de uitvoering van de overeenkomst door EWGS geven de klant niet het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van EWGS op te schorten.

9.4  Wanneer EWGS de klacht erkent, is EWGS gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klacht te (doen) verhelpen. De klant stelt EWGS hiertoe in de gelegenheid.

9.5 Als door EWGS de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de klant vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De klant zal EWGS van de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal geen sprake zijn wanneer de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de klant aan EWGS gemeld is binnen een periode van 6 maanden, of als de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de klant en EWGS een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

 Artikel 10 Hulpmiddelen

10.1 Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. EWGS is vrij in haar keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

10.2 In afwijking van bepaling 10.1, zal de klant het voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwas werkzaamheden aan de buitenkant van het object is het EWGS toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.

10.3 In overleg tussen klant en EWGS zullen voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door EWGS, kosteloos ter beschikking worden gesteld. De klant is gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van EWGS, die in zijn ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van EWGS. De klant is gehouden om op eerste verzoek van EWGS eraan mee te werken, dat EWGS bedoelde goederen terug kan nemen.

10.4 In overleg met EWGS zal de klant ten behoeve van het personeel van EWGS voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

 Artikel 11 Prijs

11.1 De prijs is gebaseerd op de wensen van de klant en op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object. Tenzij de klant consument is, zijn de door EWGS opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2 Indien in de in 11.1 genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van EWGS prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de klant en met inachtneming van artikel 5 geschieden.

11.3 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van EWGS, ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken CAO, of als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege met dwingend karakter, of als wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de overeengekomen prijs plaatsvinden.

 Artikel 12 Betaling

12.1 Facturering zal plaatsvinden op de in de offerte genoemde tijdstippen. Indien in de offerte hierover niets nader is geregeld, vindt facturering achteraf plaats, na afloop van de werkzaamheden, of aan het einde van de kalendermaand. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand kunnen de door de klant verschuldigde kosten periodiek (wekelijks of maandelijks) in rekening worden gebracht.

12.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien door EWGS, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de klant uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft (ook) de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

12.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar.

12.4 Indien de klant niet tijdig zijn verplichtingen nakomt, komen alle buitengerechtelijke kosten, die worden berekend volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012’, voor rekening van klant.

12.5 EWGS is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de klant ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

12.6 Het is de klant niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op EWGS te verrekenen. Ook wordt elke bevoegdheid van de klant tot opschorting, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, uitdrukkelijk uitgesloten.

12.7 In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van EWGS op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

13.1 Wanneer EWGS goederen aan de klant verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt EWGS de eigendom van de goederen, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de klant zijn betaald. EWGS is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de klant gezonden rekeningen zal zijn verstreken.

 Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Indien EWGS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.2 EWGS is sowieso uitsluitend aansprakelijk voor schade, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van EWGS, diens personeel of door EWGS ingeschakelde derden bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.

14.3 Indien EWGS aansprakelijk is voor directe schade jegens een ondernemer, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.4 De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van EWGS in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

14.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van EWGS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan EWGS toegerekend kunnen worden;- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.6 EWGS is niet aansprakelijk voor enige andere door de zakelijke klant (ondernemer of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangend met of voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de klant (of derden) toebehorende zaken, waaronder indirecte schade, daar bijvoorbeeld inbegrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.7 EWGS is jegens de zakelijke klant, (ondernemer) niet aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enige wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door EWGS bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

14.8 Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van EWGS. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.

14.9 Voor zover het geval nog niet aan de klant is gefactureerd, dient voor “factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan de klant in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.

14.10 De klant vrijwaart EWGS voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door EWGS uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van EWGS en de klant bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

14.11 De klant kan EWGS niet aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:

  1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens EWGS verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
  2. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
  3. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de klant aan EWGS verstrekte gegevens;
  4. door aanwijzingen of instructies van of namens de klant;
  5. doordat door of namens de klant reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van EWGS.
  6. bij gebruik van een hoogwerker en het gaat om schade aan planten, gazons, bestrating, leidingen, e.d.

14.12 Verder is EWGS niet aansprakelijk indien een tekortkoming van EWGS het gevolg is van:

arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel; tekortschieten van hulppersonen;  transportmoeilijkheden; gewelddadige of gewapende acties of storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van de gebruiker.

14.13 De klant is in de gevallen als opgesomd in 14.11 en 14.12 volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart EWGS uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

14.14 De klant is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.

 Artikel 15 Relatiebeding

15.1 Het is de klant niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van EWGS met EWGS, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen de klant en EWGS en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van EWGS in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten EWGS om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de klant.

15.2 Indien zonder toestemming van EWGS door de klant een arbeidsverhouding en/of een andere overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden/diensten wordt aangegaan met de in lid 1 van dit artikel bedoelde werknemers, binnen de in lid 1 genoemde perioden, verbeurt de klant aan EWGS een boete van € 500 per bedoelde arbeidsverhouding/ overeenkomst per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding/overeenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

 Artikel 16 Geheimhouding

16.1 Klant en EWGS zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de vertrouwelijkheid door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na beëindiging daarvan.

16.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

16.3 Klant en EWGS zijn bij beëindiging van een opdracht ertoe gehouden alle uit hoofde van die opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en bedrijfsmiddelen, onverwijld te retourneren aan de oorspronkelijke eigenaar.

 Artikel 17 Duur van de overeenkomst en beëindiging

17.1 De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

17.2 De overeenkomst kan door beide partijen uitsluitend schriftelijk worden beëindigd. De opzegtermijn voor EWGS en de klant, zijnde ondernemer, bedraagt 3 maanden en gaat in op het moment van schriftelijke opzegging.

17.3 Naast de bepalingen in 17.2 zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat: a. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt; b. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

 Artikel 18 Contract wisseling en werkgelegenheid

18.1 EWGS zal haar personeel belonen conform de geldende Cao-bepalingen. Zij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, A.O.W. etc. EWGS vrijwaart de klant voor alle aanspraken dienaangaande.

18.2 EWGS verbindt zich jegens de klant zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contract wisseling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.

18.3 Voor zover de klant, na beëindiging van de overeenkomst met EWGS, de werkzaamheden zoals genoemd in 18.1 niet uitbesteedt aan een ander, doch inbesteedt, zijn de artikelen BW 7:662 e.v. inzake overgang van onderneming van toepassing.

 Artikel 19 Overmacht

19.1 Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de klant, tijdelijk - ten hoogste 3 maanden - niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft dit geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode, tenzij anders wordt overeengekomen.

19.2 Indien door maatregelen van de klant uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft dit geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode., tenzij anders wordt overeengekomen.

19.3 Indien de overmacht langer duurt dan de in 19.1 genoemde termijn, zullen EWGS en de klant overleggen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.

19.4 In geval van blijvende overmacht is EWGS gerechtigd de overeenkomst met de klant door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. EWGS is  niet aansprakelijk voor enige door de klant geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

19.5 In geval van tijdelijke overmacht is EWGS gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt.

19.6 Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de klant (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding, dit onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de klant over het reeds door EWGS uitgevoerde deel van de overeenkomst.

19.7 Indien EWGS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is EWGS bevoegd het reeds verrichte deel, respectievelijk het te verrichten deel, van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

 Artikel 21 Toepasselijk recht

21.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen EWGS en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.